A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 239

Górnośląskie Towarzystwo Literackie w Katowicach. GTL
Górnośląskie Towarzystwo Literackie w Katowicach
G ó r n o ś l ą s k i e   T o w a r z y s t w o   L i t e r a c k i e   w   Katowicach

GTLStatut GTL-u

 GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO LITERACKIE

 STATUT

 

 Górnośląskie Towarzystwo Literackie jest polską organizacją społeczno-kulturalną zrzeszającą osoby uprawiające czynnie twórczość pisarską, a także zajmujące się rozwojem, wspieraniem i upowszechnianiem kultury literackiej.

 

Nazwa wywodzi się od powołanego w 1892 roku Towarzystwa, z siedzibą w Bytomiu, które zakończyło działalność 1920 roku, po przekształceniu się w Towarzystwo Przyjaciół Nauk na Śląsku, na rzecz którego przekazało swój dorobek i majątek.

 

Nowe stowarzyszenie pod tą nazwą zostało założone w Katowicach w roku 1992 – w stulecie powołania Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego – i nawiązuje do jego zadań związanych z rozwojem kultury literackiej na Śląsku.

 

ROZDZIAŁ I – NAZWA I OBSZAR DZIAŁANIA

 

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Górnośląskie Towarzystwo Literackie, zostało zarejestrowane i działa na mocy obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego statutu. W tekście statutu używana jest także nazwa „Towarzystwo” oraz skrót literowy GTL.


§ 2. Obszarem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą główną – miasto Katowice.

 

§ 3. Na wniosek zainteresowanej grupy członków zwyczajnych Towarzystwo ma prawo zakładania Kół poza siedzibą Towarzystwa

 

§ 4. Do realizacji wyznaczonych w statucie celów, Towarzystwo może działać również poza obszarem Państwa Polskiego.

 

§ 5. Towarzystwo posiada osobowość prawną, która upoważnia do zawierania umów, nabywania i zbywania majątku ruchomego i nieruchomości oraz do prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 6. Towarzystwo posługuje się pieczęciami: - okrągłą z napisem w otoku: Górnośląskie Towarzystwo Literackie, wewnątrz – ZARZĄD; pieczęcią podłużną - Górnośląskie Towarzystwo Literackie, poniżej – aktualny adres. Koła Towarzystwa mogą używać pieczęci podłużnej z napisem: Górnośląskie Towarzystwo Literackie. Koło w … (miejscowość, adres).

 

ROZDZIAŁ II – CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

§ 7. Górnośląskie Towarzystwo Literackie jest stowarzyszeniem niezależnym i samorządnym, zrzeszającym osoby zajmujące się czynnie twórczością literacką, naukowo-badawczą i wydawniczą oraz upowszechnianiem i rozwojem kultury literackiej, ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, bez względu na ich przynależność do innych organizacji twórczych i zawodowych, reprezentowane poglądy i przekonania oraz wyznawane programy artystyczne.


 

§ 8. Górnośląskie Towarzystwo Literackie ma prawo do wyrażania opinii o stanie i potrzebach rozwoju kultury oraz do reprezentowania interesów osób i środowisk zrzeszonych w Towarzystwie wobec władz, organizacji, instytucji i urzędów, w zakresie swoich statutowych celów i zadań.


 

 § 9. 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności poprzez podejmowanie i integrowanie wysiłków osób, środowisk i instytucji zajmujących się twórczością literacką, naukowo-badawczą oraz działalnością wydawniczą, służących rozwojowi twórczości i kultury literackiej na Górnym Śląsku, popularyzacji dorobku miejscowych autorów oraz rozwijaniu współpracy i kontaktów literackich na Śląsku

 

w celu realizacji form działalności społecznie użytecznej, o których mowa w Art. 4 Ustawy z dn. 24. 04. 2003: O działalności pożytku publicznego i wolontariacie (D. U.2010, nr 234, poz.1536).

 

2. Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:

 

 1.   opracowanie, publikację, dystrybucję , sprzedaż: książek i czasopism oraz wydawnictw multimedialnych, samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami,
 2.   produkcję i sprzedaż audycji radiowych, telewizyjnych oraz filmów,
 3.   organizację krajowych i międzynarodowych sympozjów, konferencji naukowych i popularno naukowych oraz szkoleń,
 4.   gromadzenie i archiwizację dokumentów, tworzenie baz danych, udostępnianie posiadanych zbiorów,
 5.   ustanawianie nagród, wyróżnień i stypendiów,
 6.   podejmowanie wyodrębnionej działalności gospodarczej na rzecz potrzeb statutowych Towarzystwa;
 7.   pozyskiwanie środków finansowych oraz materialnego i organizacyjnego wsparcia;
 8.   współdziałanie z administracją państwową i samorządami lokalnymi oraz ich regionalnymi reprezentacjami

 

 

RODZIAŁ III – CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA

 

§ 10. Członkami Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego mogą zostać autorzy książek i utworów literackich oraz prac historyczno literackich, a także osoby zajmujące się czynnie propagowaniem i rozwojem kultury literackiej, po spełnieniu warunków określonych przez statut.

 

§ 11. Członkiem zwyczajnym i honorowym Towarzystwa może być również czynny twórczo obywatel innego państwa zamieszkujący w Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, deklarujący wolę przystąpienia do GTL i współpracy, po pozytywnym rozpatrzeniu jego kandydatury przez zarząd GTL, a kandydatury na członka honorowego przez Zgromadzenie Walne GTL.


§ 12. Członkowie Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających. Świadectwem przynależności do GTL są legitymacje członkowskie.


§ 13. Wszyscy uczestnicy Zgromadzenia Założycielskiego, po złożeniu podpisu na liście członków – założycieli, stają się od tej chwili członkami zwyczajnymi GTL.


§ 14. Godność członka zwyczajnego przysługuje każdemu pisarzowi zrzeszonemu w ogólnopolskiej organizacji literackie, któremu bliskie są statutowe cele Towarzystwa, po pisemnej deklaracji przystąpienia do GTL i pozytywnej decyzji zarządu GTL.

 

§ 15. Członkami zwyczajnymi mogą zostać nie zrzeszeni autorzy wydanych drukiem, wartościowych książek o charakterze literackim i naukowo-literackim, utworów scenicznych, scenariuszy filmowych, słuchowisk radiowych i widowisk telewizyjnych oraz tłumacze z literatury pięknej – po złożeniu wniosku rekomendowanego na piśmie przez 2 członków zwyczajnych GTL i akceptacji wniosku przez zarząd GTL.

 

§ 16. Członkiem zwyczajnym może zostać również osoba uprawiająca twórczość literacką, działalność krytyczną i historyczno-literacką oraz popularyzatorską, w oparciu o publikacje prasowe, po złożeniu wniosku i pisemnej rekomendacji 2 członków zwyczajnych i akceptacji wniosku przez zarząd GTL.

 

§ 17. Członkiem zwyczajnym może zostać także osoba o uznanym dorobku w działalności wydawniczej i edytorskiej w zakresie literatury pięknej oraz szczególnych zasługach w popularyzacji literatury po złożeniu wniosku i pisemnej rekomendacji 2 członków zwyczajnych i akceptacji wniosku przez zarząd GTL.

 

§ 18. Decyzję o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych podejmuje Zarząd GTL w formie uchwały własnej odnotowanej w protokole z posiedzenia zarządu.

 

§ 19. Godność członka honorowego zostaje nadana osobie o wybitnych zasługach dla kultury polskiej, literatury i kultury na Śląsku – na wniosek Zarządu, uchwałą Zgromadzenia Ogólnego GTL.

 

 

§ 20. Członkiem wspierającym – na wniosek Zarządu – może być osoba prawna, której bliskie są cele statutowe Towarzystwa, gotowa służyć pomocą finansową lub rzeczową oraz moralnym wsparciem – po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia przez kandydata zaproszenia i podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd odnotowanej w protokole z posiedzenia zarządu.

 

 

§ 21. Członkom zwyczajnym i honorowym przysługuje:

- czynne i bierne prawo wyborcze,

- korzystanie z wszystkich uprawnień statutowych w zakresie prowadzonej działalności,

- rekomendowanie kandydatów na członków.

 

§ 22. Członek zwyczajny Towarzystwa jest zobowiązany:

- uczestniczyć czynnie w życiu i działalności Towarzystwa,

- przestrzegać postanowień statutowych,

- współdziałać w realizacji uchwał Zarządu,

- opłacać roczne składki w ustalonej przez Zarząd wysokości.

 

§ 23. Członkostwo Towarzystwa wygasa w przypadkach:

 

 • złożenia pisemnego wniosku o skreśleniu na własne życzenie,

 • nie opłacania składki rocznej po pisemnym upomnieniu Zarządu,

 • działania na szkodę Towarzystwa potwierdzonego prawomocnym orzeczeniem Komisji Rewizyjnej, bądź Sądu Koleżeńskiego,

 • po uprawomocnieniu się wyroku skazującego wydanego przez sąd powszechny za umyślny czyn karalny popełniony przez członka GTL.

 

§ 24. 1. Wygasłe członkostwo może być przywrócone po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej osoby przez Zarząd.

 

2. Od negatywnej decyzji zarządu GTL przysługuje odwołującemu się prawo złożenia wniosku do najbliższego Walnego Zgromadzenia o ponowne rozpatrzenie jego wniosku o przywrócenie w prawach członka GTL. Podjęta w tej kwestii uchwała Walnego Zgromadzenia jest decyzją ostateczną.

 

ROZDZIAŁ IV – ORGANIZACJA I WŁADZE TOWARZYSTWA

 

 § 25.

 1. Władzami Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego są:

a/ Zgromadzenie Walne

b/ Zarząd

2. Organami kontroli wewnętrznej Towarzystwa są:

a/Komisja Rewizyjna

b/Sąd Koleżeński

3. Symbolem szczególnych zasług poniesionych dla utworzenia i organizacji GTL jest nadanie członkowi GTL funkcji Honorowego Przewodniczącego GTL.

 

§ 26. Kadencja trwa sześć lat. Ich wybór następuje w głosowaniu tajnym. Zmiana głosowania na jawne, musi zostać potwierdzona decyzją większości zebranych.

 

§ 27. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Zgromadzenie Walne, które jest prawomocne w podjęciu wszystkich decyzji – w tym również o rozwiązaniu GTL.

 

§ 28. Zgromadzenie Walne zwołuje Zarząd, który raz w roku zobowiązany jest zwołać zgromadzenie poświęcone sprawom programowo-sprawozdawczym, natomiast co 6 lat – Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze w trybie zwyczajnym.

 

§ 29. W sprawach szczególnej wagi Zarząd zwołuje Zgromadzenie Nadzwyczajne.

 

§ 30. Zgromadzenie Walne GTL musi zostać ogłoszone najpóźniej na 14 dni przed terminem jego rozpoczęcia. Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają zwyczajni i honorowi członkowie Towarzystwa. Członkowie wspierający nie mają praw wyborczych, ale przysługuje im prawo zabierania głosu na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym.

 

§ 31. a/ W trybie nadzwyczajnym Zgromadzenie Walne może zostać zwołane przez Komisję Rewizyjną, bądź grupę członków zwyczajnych na wniosek 1/3 liczby członków GTL.

 

b/ W sprawach w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do walnego zebrania członków.

 

§ 32. Do kompetencji Zgromadzenia Walnego należy:

- uchwalenie statutu i wszystkich jego zmian,

- wybór i odwołanie z funkcji prezesa i członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, akceptacja wniosku o uzupełnienie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej o osoby powołane do składu tych ciał w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami;

- udzielenie absolutorium ustępującym władzom Towarzystwa,

- na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego zarządu Stowarzyszenia;

 -  podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego;

 - rozpatrywanie wniosków, opiniowanie i podejmowanie uchwał związanych z programem i działalnością Towarzystwa;

 - podejmowanie ostatecznych decyzji w sprawach odwołań od decyzji Zarządu zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia,

 - powołanie w trybie głosowania jawnego członka Towarzystwa na funkcję Honorowego Przewodniczącego Towarzystwa

  - podejmowanie decyzji w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i ustanowienia likwidatora,

 

 § 33. Zgromadzenie Walne roczne otwiera i prowadzi prezes Towarzystwa lub jego zastępca. Zgromadzenie Walne Sprawozdawczo-Wyborcze zagaja prezes, który kieruje obradami aż do wyboru przewodniczącego i sekretariatu. Z przebiegu Zgromadzenia sporządzony jest protokół, opatrzony podpisami przewodniczącego i sekretarza.

 

§ 34. Zgromadzenie Walne jest prawomocne przy obecności – w pierwszym terminie – co najmniej połowy członków Towarzystwa – w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku zmian statutowych, bądź wniosku o rozwiązaniu Towarzystwa, wymagane jest 2/3 głosów uczestników Zgromadzenia Walnego GTL.

 

§ 35. Zmiany statutu Towarzystwa następują na podstawie uchwały Zgromadzenia Walnego – z inicjatywy Zarządu, względnie uczestników zgromadzenia, po wniesieniu wniosku do porządku obrad. Propozycje zmian statutu muszą zostać podane na piśmie z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

§ 36. Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia, bądź w sposób ustanowiony w obowiązującym prawie o stowarzyszeniach. W przypadku rozpatrywania wniosku o rozwiązaniu Towarzystwa, który może zostać zgłoszony przez Zarząd, bądź wyrażony na piśmie przez połowę ogólnej liczby członków, zawiadomienie o terminie Zgromadzenia Walnego powinno zostać rozesłane, wraz z porządkiem obrad, co najmniej 3 tygodnie przed terminem zgromadzenia.

 

ROZDZIAŁ V – ZARZĄD TOWARZYSTWA

 

§ 37. Działalnością GTL kieruje Zarząd Towarzystwa, (usunięty)w skład, którego wchodzi, co najmniej 7 osób, lecz nie więcej niż 12.

 

W przypadku rezygnacji wybranego przez Walne Zgromadzenie członka Zarządu z funkcji – Zarząd jest uprawniony do uzupełnienia składu o nowego członka, którego obecność w składzie Zarządu potwierdza najbliższe Zgromadzenie Walne. Brak takiego potwierdzenia przez Zgromadzenie Walne oznacza automatyczne wyłączenie dokooptowanego członka ze składu Zarządu.

 

Zarząd jest również uprawniony do samodzielnego, na podstawie uchwały własnej, w trakcie kadencji poszerzenia swego składu, pod warunkiem, że liczba jego członków nie przekroczy obowiązującej. Dokooptowany w tym trybie członek Zarządu również musi uzyskać potwierdzenie kooptacji przez najbliższe Zgromadzenie Walne, brak takiego potwierdzenia przez Zgromadzenie Walne oznacza automatyczne wyłączenie dokooptowanego członka ze składu Zarządu.

 

§ 38.

1.W skład Zarządu wchodzą:

- Prezes zarządu

- Członkowie zarządu, w tym: wiceprezesi, sekretarz, skarbnik, przewodniczący Kół.

 

2. Podział funkcji - za wyjątkiem funkcji prezesa zarządu - kompetencji i zadań członków zarządu jest wewnętrzną sprawą zarządu, regulowany uchwałą zarządu.

3. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym -  z zastrzeżeniem punktu 4-  większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy składu. W przypadku równej ilości głosów – decyduje głos prezesa.

4. W sprawach personalnych – na wniosek członka zarządu – uchwały podejmowane będą większością głosów w głosowaniu tajnym.

 

§ 39. Prezes GTL reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz, kieruje jego pracami, przewodniczy obradom Zarządu oraz samodzielnie podpisuje pisma bieżące i korespondencję, zleca realizację zadań członkom, wolontariuszom  i pracownikom Stowarzyszenia w tym pracownikom Biura Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu GTL uprawnienia swoje przekazuje on wiceprezesowi.

 

§ 40. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są:

1.Prezes zarządu samodzielnie;

2.Wiceprezes i Skarbnik działający łącznie w ramach udzielonego im uchwałą zarządu pełnomocnictwa;

3.Wiceprezes i Sekretarz działający łącznie w ramach udzielonego im uchwałą zarządu pełnomocnictwa

4.Skarbnik i Sekretarz działający łącznie w ramach udzielonego im uchwałą zarządu pełnomocnictwa.

 

§ 41. Posiedzenia Zarządu zwoływane są zgodnie z potrzebami, lecz nie rzadziej, niż co 3 miesiące. Posiedzenia zarządu są protokołowane.

 

§ 42. Do kompetencji i zadań Zarządu należy kierowanie pracami Towarzystwa oraz podejmowanie uchwał w sprawach związanych z działalnością statutową GTL – a w szczególności:

- zwoływanie Walnych i Nadzwyczajnych Zgromadzeń oraz wdrażanie i nadzór nad realizacją ich uchwał;

- zatwierdzanie perspektywicznych i rocznych planów działalności;

- inicjowanie, realizacja i zlecanie działań dla pozyskiwania środków do budżetu GTL w tym  dotacji, zapisów i darowizn oraz podejmowanie uchwały o zainicjowaniu i realizacji działalności gospodarczej;

- podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących zobowiązań majątkowych i finansowych oraz zarządzanie majątkiem Towarzystwa wykraczających poza zwykły zarząd;

- powoływanie i odwoływanie redaktorów naczelnych i innych osób kierujących statutowymi mediami GTL;

- podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących przyjmowania nowych członków: zwyczajnych, honorowych i wspierających oraz skreślania z listy członków GTL;

- powoływanie i rozwiązywanie Kół GTL – na wniosek zainteresowanej grupy członków zwyczajnych;

- rozpatrywanie i opiniowanie wniosków i korespondencji kierowanej do zarządu;

- inicjowanie współpracy z władzami państwowymi i samorządami, lokalnymi oraz organizacjami i instytucjami kulturalnymi, naukowymi i gospodarczymi;

- inicjowanie procesu nawiązywania przez GTL kontaktów i współpracy z prasą, rozgłośniami radiowymi i stacjami telewizyjnymi;

- przekładanie na Zgromadzeniach Walnych programów pracy i sprawozdań z działalności GTL;

-podejmowanie uchwał o utworzeniu zespołów doradczych i eksperckich funkcjonujących przy zarządzie GTL;

- podejmowanie uchwał dotyczących uzupełnienia lub rozszerzenia składu swojego i Komisji Rewizyjnej w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami w trybie określonym w Statucie;

- ustalenie szczegółowego wewnętrznego podziału i zakresu odpowiedzialności, zadań i kompetencji członków zarządu;

- ustalenie wysokości i częstotliwości regulowania składek członkowskich.

 

§ 43. 1. Zarząd jest władny podejmować wszystkie niezbędne decyzje w sytuacjach nadzwyczajnych w granicach określonych statutem GTL.

 

 2. Członkiem Zarządu Stowarzyszenia nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

 

 

ROZDZIAŁ VI – KOMISJA REWIZYJNA

 

 

§ 44. Jest wewnętrznym organem kontrolnym Towarzystwa, w jej skład wchodzą co najmniej 3 osoby wybierane na Zgromadzeniu Walnym. Komisja wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, który kieruje jej pracami oraz zwołuje zebrania odpowiednio do potrzeb. Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów; przy braku rozstrzygnięć – decyduje głos przewodniczącego.

 

§ 45. 1.Do zadań i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

 - kontrola zgodności statutu Towarzystwa oraz uchwał i wniosków Zgromadzeń Walnych z realizowaną działalnością;

- rozstrzyganie kwestii spornych dotyczących interpretacji statutu oraz postanowień Zgromadzenia Walnego;

- składanie wniosków o skreślenie z listy członków;

- przedstawianie pisemnych sprawozdań Zgromadzeniu Walnemu oraz występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Towarzystwa;

- w kwestiach spornych od orzeczeń Komisji Rewizyjnej przedstawionych na piśmie – Zarządowi i poszczególnym członkom przysługuje prawo odwołania do Zgromadzenia Walnego;

- analiza i kontrola Bilansu, rachunku zysków i strat (sprawozdania finansowego Stowarzyszenia);


2. Komisja Rewizyjna Stowarzyszania jest statutowym kolegialnym organem kontroli, odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej, członkowie Komisji Rewizyjnej:

 

a)nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b)nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c)mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;

 

 

ROZDZIAŁ VII – SĄD KOLEŻEŃSKI

 

 

§ 46. Wyraża stanowisko i podejmuje działania we wszystkich kwestiach dotyczących sfery współżycia członków Towarzystwa etyki zawodowej oraz naruszenia postanowień statutu.

 

§ 47. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybieranych przez Zgromadzenie Walne .Sąd ze swego grona wybiera Przewodniczącego.

 

§ 48. Sąd Koleżeński występuje z wnioskiem do Zarządu o udzielenie upomnień i nagan w przypadku dowiedzionego naruszenia zasad statutu i współżycia oraz o zawieszeniu bądź pozbawieniu praw członkowskich. W kwestiach spornych – decyduje większość głosów; przy braku rozstrzygnięć – decyduje głos przewodniczącego.

 

 

ROZDZIAŁ VIII – KOŁA TOWARZYSTWA

 

 

§ 49. Na pisemny wniosek, co najmniej 3 członków zwyczajnych, którzy stanowią Radę Koła w pierwszym składzie, ąd powołuje łoGTL łające poza siedzibą Stowarzyszenia.

 

§ 50. Koła GTL reprezentują Towarzystwo w miejscu swego działania i realizują jego cele w porozumieniu z Zarządem.

 

§ 51. Radę Koła stanowią: przewodniczący, skarbnik i sekretarz, wybierani spośród członków zwyczajnych na zebraniu wyborczym Koła GTL w okresie do miesiąca po Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym. Wybór do Zarządu GTL nie ogranicza możliwości wchodzenia w skład Rady Koła. Kadencja Rady Koła trwa cztery lata.

 

§ 52. Koła dysponują własną pieczęcią ze wskazanym adresem.

 

 § 53. Do zadań Koła należy rozwijanie działalności na rzecz rozwoju życia literackiego i jego instytucji w miejscowym środowisku – w granicach określonych przez statut, w porozumieniu i za zgodą Zarządu. O powołaniu każdego Koła Zarząd powiadamia organ nadzorujący.

 

 § 54. Rada Koła podejmuje inicjatywy w celu pozyskania nowych członków zwyczajnych, honorowych i wspierających.

 

Wnioski w tej sprawie rozpatrywane są w trybie określonym przez statut – w rozdziale III.

 

 

ROZDZIAŁ IX – BIURO TOWARZYSTWA

 

 

 § 55. Jest komórką organizacyjną, powoływaną przez Zarząd w celu obsługi bieżącej działalności Towarzystwa. Pracami Biura kieruje bezpośrednio Prezes zarządu a w jego zastępstwie i z jego upoważnienia sekretarz Zarządu.

 

§ 56. Personel i woluntariusze pracujący w Biurze prowadzą na podstawie wydanych im poleceń i w ramach swoich kompetencji: korespondencję i rozliczenia finansowe, realizują zawarte przez Towarzystwo umowy, opracowują dokumentacje konkursową i rozliczeniową, sporządzają protokoły z posiedzeń zarządu, gromadzą i przechowują dokumentację Towarzystwa oraz służą pomocą organizacyjną i techniczną we wszystkich podejmowanych pracach i działaniach związanych z realizacją celów statutowych Towarzystwa.

 

§ 57. Biuro jest zobowiązane do prowadzenia akt i dokumentowania działalności Towarzystwa w granicach określonych statutem.

 

 

ROZDZIAŁ X – MAJĄTEK I FUNDUSZE

 

 

 § 58. Na majątek Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego składają się nieruchomości, ruchomości, fundusze.

 

§ 59. 1. Majątek GTL powstaje z:

- składek członkowskich;

- darowizn, zapisów i spadków,

- dotacji i pożyczek;

- dochodów z własnej działalności;

- dochodów z majątku stowarzyszenia;

- ofiarności publicznej.

 

2. Przedmiotem odpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia jest:

a/działalność wydawnicza (PKD: 22.1)

b/sprzedaż detaliczna książek, gazet, artykułów piśmienniczych (PKD:52.47)

c/przetwarzanie danych (PKD: 72.3)

d/działalność związana z bazami danych (PKD: 72.4)

e/prace badawczo rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

(PKD: 73.2)

f/kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD: 80.42)

 

3. Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia jest:

a/działalność bibliotek, archiwów, muzeów, pozostała działalność kulturalna (PKD: 92.5)

 

§ 60.  1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach i na podstawie uchwały zarządu. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego;

 

3. Stowarzyszenie może otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 

4. Stowarzyszenie może być samodzielnym fundatorem w fundacji lub przystępować do innych fundacji dla osiągnięcia statutowych celów na zasadach określonych ustawowo.

 

5. Majątek, fundusze, przychody i dochody Stowarzyszenia nie mogą służyć do:

 

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników, oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich , w szczególności jeśli przekazanie następuje bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych,
 3.  wykorzystywania na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

6. Stowarzyszenie nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego.

 

§ 61. W przypadku podjęcia decyzji o rozwiązaniu GTL – Zgromadzenie Walne orzeka o sposobie zbycia oraz przekazania praw i majątku Towarzystwa.