Górnośląskie Towarzystwo Literackie w Katowicach
G ó r n o ś l ą s k i e   T o w a r z y s t w o   L i t e r a c k i e   w   Katowicach

"ŚLĄSK" - skład redakcji*

Redaktor Naczelny: Tadeusz Sierny

Zastępca Redaktora Naczelnego: Andrzej Jarczewski

Zastępca Redaktora Naczelnego: Marian Kisiel

Sekretarz Redakcji: Tomasz Bienek

Dział literatury: Maria Korusiewicz

Korekta: Anna Gaudy-Piątek

 

Stali współpracownicy:

Ewa Bartos

Magdalena Dziadek

Ryszard Jasnorzewski

Wiesława Konopelska

Wojciech Lipowski

Zbigniew Lubowski

Jan Miodek

Julia Montewska

Katarzyna Niesporek

Jerzy Paszek

Dariusz Pietrucha

Henryk Szczepański

Joanna Warońska

Janusz Ireneusz Wójcik

Agnieszka Zielińska

autor: .