Górnośląskie Towarzystwo Literackie w Katowicach
G ó r n o ś l ą s k i e   T o w a r z y s t w o   L i t e r a c k i e   w   Katowicach

GTL



Terminy posiedzeń Zarządu

 

29 marca 2019

28 czerwca 2019

27 września 2019

20 grudnia 2019