Górnośląskie Towarzystwo Literackie w Katowicach
G ó r n o ś l ą s k i e   T o w a r z y s t w o   L i t e r a c k i e   w   Katowicach

GTLTerminy posiedzeń Zarządu

 

22 czerwca 2018 

28 września 2018 

14 grudnia 2018

(piątki)