Górnośląskie Towarzystwo Literackie w Katowicach
G ó r n o ś l ą s k i e   T o w a r z y s t w o   L i t e r a c k i e   w   Katowicach

GTLTerminy posiedzeń Zarządu

HARMONOGRAM ZEBRAŃ ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKIEGO TOWARZYSTWA LITERACKIEGO W 2016 ROKU

 

29 STYCZNIA 2016

 

1 KWIETNIA 2016

 

24 CZERWCA 2016

 

30 WRZEŚNIA 2016

 

16 GRUDNIA 2016