Górnośląskie Towarzystwo Literackie w Katowicach
G ó r n o ś l ą s k i e   T o w a r z y s t w o   L i t e r a c k i e   w   Katowicach

PartnerzyMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego   www.mkidn.gov.pl/

Śląski Urząd Marszałkowski   www.slaskie.pl/

Opolski Urząd Marszałkowski   opolskie.pl/serwis/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   www.wfosigw.katowice.pl/

Prezydent Miasta Katowice   bip.um.katowice.pl/

Prezydent Miasta Rybnik   www.rybnik.eu/

Biblioteka Śląska w Katowicach   www.bs.katowice.pl/

Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb Śląski   bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=109584

Wydawnictwo Naukowe "Śląsk"   www.slaskwn.com.pl/

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Katowicach   sdrp.katowice.pl

Śląski Związek Gmin i Powiatów   www.silesia.org.pl/

Port Poetycki   portpoetycki.pl/