Górnośląskie Towarzystwo Literackie w Katowicach
G ó r n o ś l ą s k i e   T o w a r z y s t w o   L i t e r a c k i e   w   Katowicach

GTLSkład Komisji Rewizyjnej

KOMISJA REWIZYJNA GÓRNOŚLĄSKIEGO TOWARZYSTWA LITERACKIEGO

w kadencji 2014 – 2019


Zenon Dytko

Eugeniusz Hajduk

Grzegorz Sztoler