Górnośląskie Towarzystwo Literackie w Katowicach
G ó r n o ś l ą s k i e   T o w a r z y s t w o   L i t e r a c k i e   w   Katowicach

AktualnościOgłoszenia

Szanowni Państwo! Koleżanki i Koledzy!

 

Ze względu na rozporządzenia dot. stanu zagrożenia epidemicznego, Zarząd Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego odstępuje od zamiaru zwołania Walnego Zebrania członków GTL w dniu 27.03.2020. O kolejnym, planowanym terminie zorganizowania Walnego Zebrania, poinformujemy Koleżanki i Kolegów w drugiej połowie kwietnia br.

 Za Zarząd GTL

dr Tadeusz Sierny

Prezes Zarządu

 

autor: .