Górnośląskie Towarzystwo Literackie w Katowicach
G ó r n o ś l ą s k i e   T o w a r z y s t w o   L i t e r a c k i e   w   Katowicach

4.Tropem Kolberga w Zagłębiu Dąbrowskim

Fot. Robert Garstka

Fot. Robert Garstka

 

 

Pod koniec października br. w Muzeum Zagłębia w Będzinie odbyło się podsumowanie projektu dokumentacyjno-badawczego Tropem Kolberga − etnograficzne badania terenowe Zagłębia Dąbrowskiego, mającego na celu ochronę oraz popularyzację dziedzictwa kulturowego tego regionu, a zrealizowanego przez Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach we współpracy z Muzeum Zagłębia. Bogaty kulturowo teren, w którym ścierają się elementy z obszarów Małopolski i Górnego Śląska, jest w niewielkim stopniu spenetrowany badawczo. Stąd potrzeba pochylenia się nad obecną kondycją tradycyjnych zwyczajów i obrzędów dorocznych oraz rodzinnych, a także udokumentowania tradycyjnego budownictwa.

Etnograficzne badania terenowe przeprowadzane były w tandemach badawczych złożonych z doświadczonych i praktykujących etnografów oraz studentów etnologii, a ponadto we współpracy z różnymi instytucjami, podjęte zostały również mini badania etnograficzne przeprowadzone przez dzieci i młodzież z wybranych miejscowości Zagłębia Dąbrowskiego.

W czasie trwania projektu prowadzono na bieżąco dokumentację fotograficzną tradycyjnego budownictwa, która wiązała się z założeniem kart do istniejących zabudowań mieszkalnych i gospodarczych. Dokonano również rejestracji fotograficznej i video wybranych obrzędów praktykowanych na terenie objętym przez projekt. Efektem tych prac jest wędrująca wystawa fotografii oraz publikacja filmów prezentujących wybrane obrzędy uchwycone na obszarze Zagłębia Dąbrowskiego. Wiele unikalnych i zanikających zwyczajów, występujących m.in. na terenie powiatu będzińskiego, zaprezentowano po raz pierwszy w tak ciekawej formie. Turki, pękanie skał, poświęcenie pól, misie czy wspomnienie św. Błażeja − to zwyczaje, które nadal spotkać można w terenie.

Interesujące i wyjątkowe spotkanie w Muzeum Zagłębia w Będzinie uświetnił występ Kapeli Regionalnej „Mierzęcice” z Mierzęcic.

autor: Robert Garstka